ProStatystyka.pl > Statystyki > Przyrost naturalny w Polsce
Mapa Strony
ProStatystyka.pl Serwis tematyczny poswięcony statystyce
Bociany białe w gniezdzie
fot.:prostatystyka.pl
Bociany biale w gnieżdzie
W Polsce spopularyzowane jest przekonanie, że bocian przynosi dzieci. Jeśli było by tak naprawdę, to przyrost naturalny w Polsce bylby z pewnością uzależniony od wielkości populacji bocianów.

Przyrost naturalny w Polsce

Aktualizacja: 05-maj-2010

35,1 tys. osób – tyle wyniósł przyrost naturalny w Polsce w 2008 roku

Przyrost naturalny wpływa na wzrost, lub też spadek liczby ludności społeczeństwa. Takie wahania związane są z ruchem naturalnym (liczbą urodzenia i liczbą zgonów). Przyrost naturalny definiowany jest jako różnica między liczbą urodzeń a liczbą zgonów. W przypadku gdy ta różnica jest mniejsza od zera przyrost naturalny określany jest jako ubytek naturalny. Przyrost naturalny to wartość bezwzględna wyrażająca liczbę osób.

Poniższa tabela przedstawia dane stanu, liczby urodzeń i zgonów ludności w Polsce na przestrzeni lat 2005 – 2008.

Tabela: Przyrost naturalny w Polsce w latach 2005 - 2008 tabela-przyrost-naturalny

Warto zauważyć że w 2005 r. różnica miedzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów była ujemna, czyli obserwowany był ubytek naturalny wynoszący 3,9 tys. osób. W kolejnych latach widoczny jest stale zwiększający się przyrost naturalny, który w 2008 r. osiągną wartość 35,1 tys.

Podana w tabeli liczba ludności w poszczególnych latach uwzględnia migracje ludności (zmianę miejsca pobytu). Dlatego też w 2006 r. po mimo dodatniego przyrostu liczba ludności jest mniejsza od liczby ludności z 2007 r.

Wykres: Ruch ludności w Polsce w latach 2005 - 2008 wykres-ruch-naturalny

Wykres prezentuje ruch naturalny w Polsce w poszczególnych latach. Warto odnotować, że w połowie 2005 r. liczba urodzeń i zgonów miała tą samą wartość, czyli przyrost naturalny był zerowy. W późniejszych latach obserwowana jest wzrost liczby urodzeń nad zgonami.

0,9 ‰ – tyle wynosił współczynnik przyrostu
naturalnego w Polsce w 2008 roku

Współczynnik przyrostu naturalnego to wartość względna wyrażana w promilach ‰ (lub jeśli jego wartość jest duża to w procentach %). Obliczany jest za pomocą wzoru:

wór-współczynnik-przyrostu naturalnego

gdzie:
W – współczynnik przyrostu naturalnego,
U – liczba urodzeń,
Z – liczba zgonów,
L – liczba ludności.

Współczynnik przyrostu naturalnego w Polsce w 2005 r. wynosił -0,01 ‰, w kolejnych latach stale wzrastał by w 2008 r. osiągnąć wartość 0,9 ‰. Dla porównania poniższy wykres prezentuje wielkości współczynnika przyrostu w 2007 r. dla krajów sąsiedzkich Polski.

Wykres: Wielkość współczynnika przyrostu naturalnego dla państw
sąsiedzkich Polsce w 2007 r. wykres-współczynnik-przyrostu-naturalnego

Spośród wybranych państw największy współczynnik przyrostu naturalnego był obserwowany w Czechach i wyniósł 1, 0‰. Dodatnie wartość były również w Polsce (0,3‰) i Słowacji (0,1‰). Natomiast najniższa wartość miała Ukraina, bo aż -6,3‰. Warto zauważyć że w Niemczech (-1,7‰) i Litwie (3,9‰) – państwach należących do Unii Europejskiej – współczynnik przyrostu naturalnego był ujemny. Rosja oraz Białoruś również uzyskała ujemne wartości, odpowiednio -3,3‰ i 3,0‰.

Należy pamiętać, że przyrost naturalny nie uwzględnia migracji ludności danego kraju. Liczba ludności w danym państwie może zmniejszyć się pomimo przyrostu naturalnego, na wskutek migracji ludności. Wartością która uwzględnia migracje jest rzeczywisty przyrost naturalny.

Źródło danych: Rocznik Demograficzny 2009 / Główny Urząd Statystyczny
Inny temat:
pole
Średnia powierzchnia gruntów rolnych w Polsce

Średnia wielkość powierzchni gruntów
rolnych w Polsce w 2010 roku wyniosła 10,23 ha.

Mapa serwisu | Regulamin | Polityka prywatności | Kontakt Copyright © 2010 - 2011 www.prostatystyka.pl